מכרזים

מס. מכרז HR-15/2018
שם מכרז קצין בטיחות בתעבורה
תאריך אחרון להגשה 24/04/2018 16:00
מחיר 0

אגף משאבי אנוש

10 באפריל 2018

מכרז חיצוני מס' 15/2018                              
תואר המשרה:   קצין בטיחות בתעבורה
אגף:                מנהל ובטחון 
מתח הדרגות:    חוזה אישי  
היקף משרה:      100%
מקום העבודה:   מוזיאון רוקפלר
כפיפות:             מנהל מחלקת רכב 

רקע
מחלקת הרכב באגף מנהל ובטחון עוסקת במגוון רחב של נושאים תפקידה לתת מענה תחבורתי לביצוע כלל משימות הרשות תוך שמירה על בטיחות ותחזוקת כלי הרכב בהתאם לצרכי היחידות ברשות.
מחלקת הרכב מטפלת כיום בכ300 כלי רכב מסוגים ליסינג, השכרה ורכבי רשות בפריסה ארצית. 

תיאור תפקיד
1. אחראי לבטיחותם, תקינותם ותחזוקתם של כלי הרכב של רשות העתיקות:
                אחראי לתקינותם של כלי הרכב. מפנה לבדיקות תקופתיות, בדיקות תקינות, בדיקות יזומות,                      
                במוסכי החברה או במוסכי חוץ. שולח לתיקונים בעקבות תאונות דרכים, מנהל משא ומתן עם   
                מוסכי חוץ בנושא הטיפול בכלי הרכב, רמת הטיפול ועלותו. אחראי לציודם של כלי הרכב בכל   
                הרישיונות, התעודות והמסמכים התקפים, בציוד חרום: מטפים, ציוד כיבוי אש ועוד.
2. טיפוח הגורם האנושי המפעיל אותם - הנהג, הדרכתו, דאגה לרווחתו ועוד:
         קצין הבטיחות בתעבורה קולט ומדריך נהגים חדשים לרשות, יוזם, מארגן ומבצע פעולות   
         הדרכה לנהגים, מטפל בבעיות הנהג כפרט , מנהל מעקב שוטף אחר רמתם המקצועית,        
         הקפדתם על נהיגה זהירה ועל חוקי התנועה ואחרי מצבם הבריאותי.
3. ייעוץ להנהלה בכל הנושאים הקשורים בתחום הבטיחות בתעבורה:
        משתתף כחבר או כיו"ר בוועדות מקצועיות הדנות בנושאי בטיחות בתעבורה, כגון: רעיונות   
        והצעות לשיפור רמת הבטיחות, הקטנת מספר תאונות הדרכים בהן מעורבים כלי רכב ונהגים   
        של החברה, תיגמול נהגים זהירים, שיקולי בטיחות בתחום רכישת כלי רכב חדשים לחברה   
        ועוד. כן עשוי להיות מוזמן לישיבות הנהלת החברה הדנות בנושאים אלו כדי לתת חוות דעת  
        מקצועית ולבקש הקצאת משאבים נוספים לשיפור רמת הבטיחות ורמתם המקצועית של   
        הנהגים.
4. אחראי על קשר עם גורמי חוץ בתחום זה כמו: משטרה, נפגעי תאונות, חברות ביטוח, מוסכים
             מוזמן לתת עדויות ומסמכים למשטרה ולבתי משפט הקשורים בנהגי החברה ובתקינות כלי    
             הרכב, כאשר הם מעורבים בעבירות תנועה או בתאונות דרכים. נמצא בקשר גם עם חברות  
             ביטוח, עורכי דין ונפגעי תאונות דרכים. חייב למסור דוחות על פעילויותיו למשרד התחבורה  
ולמשרדי ממשלה נוספים כמו משרד הבריאות. מקיים קשרי אדמיניסטרציה עם ספקים שונים.

   דרישות סף 
(המוזכרות בחוק לגבי קצין בטיחות בתעבורה:)
1. המועמד יהיה בעל רישיון הסמכה מטעם משרד התחבורה - חובה
2. המועמד יהיה בעל רישיון נהיגה לסוגי כלי הרכב המופעלים ברשות- חובה .(רשיון 03 ורשיון מלגזה)
ובנוסף:
1. יתרון לבעל תואר אקדמי והכשרות מקצועיות בתחום
2. זמינות מידית – יתרון מובהק

כישורים חשובים למועמד:
בעל תודעת שירות גבוהה, אדיבות ותקשורת בינאישית מצוינת
בעל מחויבות לעבודה בשעות לא שגרתיות 
בעל יכולת עבודה עם  ממשקים רבים ובסביבה ארגונית מורכבת
בעל יכולת התנסחות והבעה בע"פ ובכתב

כללי
רשות העתיקות תהא רשאית לערוך מיון ראשוני באמצעות ועדת מיון שתמונה לכך ברשות ולבחור את המועמדים המתאימים טרם ועדת המכרזים וכן תהיה רשאית להזמין את המועמדים המתאימים ביותר לראיון. 
במקרים של ריבוי מועמדים (מעל ל- 7  מועמדים) תהא ועדת המיון רשאית להמליץ מיהם המתמודדים שימשיכו את מהלך האבחון והזימון לראיון למכרז בפני ועדת המכרזים.
רשות העתיקות שומרת לעצמה הזכות להאריך מועד הגשת המועמדות, לעדכן את המכרז ו/או לבטלו בהתאם לשיקול דעתה. 
רשות העתיקות רשאית לבחור במי מבין המועמדים
      מועמד/ת שייבחר י/תעמוד בתקופת ניסיון בת 9 חודשים עם אפשרות להארכה.
     
      כל מקום שננקטה בו לשון זכר-גם לשון נקבה במשמע. 
      הזדמנות שווה ניתנה לאישה ולגבר בעלי כישורים שווים מתאימים במכרז זה.
*
מועמדות למכרז זה יש להפנות אל אגף משאבי אנוש,  בדוא"ל gali@israntique.org.il או במעטפה סגורה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים מטה, בציון מס' המכרז וציון שם המשרה הפנויה לכתובת: מוזיאון רוקפלר, ת"ד 586, ירושלים מיקוד 91004  עד ליום ג': 24.4.2018  בשעה 16:00.
*
מועמדים אשר לא יצרפו את המסמכים במלואם כנדרש לעיל, מסתכנים בפסילת מועמדותם.
ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות להזמין את המועמדים או חלקם לראיון אישי.
הצעה שלא תתקבל במייל כתובתו מעלה או שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד שנקבע לעיל, לא תילקח בחשבון, גם אם נשלחה לפני תום המועד הנ"ל בדואר או בכל דרך אחרת.
יש לעיין בנוסח המלא של המכרז כפי שמופיע בתחתית עמוד זה
הפרטים המתוארים בהודעה זו הינם תמציתיים וכלליים וההוראות המופיעות במסמכי המכרז עצמם הן אלה שתחייבנה את רשות העתיקות ואת המועמדים.

 

בברכה,
אורנה לוי
מנהלת אגף משאב אנוש