מכרזים

מס. מכרז HR-13/2018
שם מכרז ספרן/ית יעץ ושירותים טכניים
תאריך אחרון להגשה 24/04/2018 16:00
מחיר 0

תאריך: 10/4/2018

מכרז חיצוני מכרז כוח אדם 13/2018

ענף: ספריה
תפקיד : ספרן/ית יעץ ושירותים טכניים
כפיפות: ראש ענף ספריה
מתח הדרגות: 41 - 38 בדירוג המח"ר/ בהתאם למתווה
היקף משרה: % 100 דרוג/דרגה.
מקום העבודה: ירושלים

פרופיל ויעוד ספריה
משמשת את קהל החוקרים מתחומי הארכיאולוגיה ומתחומים נלווים.
מהווה מקור מידע אקדמי עיקרי לגבי הארכיאולוגיה של ארץ ישראל.
מבטאת את מעמדה של רשות העתיקות כגוף המקצועי המוביל בארץ.
מהווה את אחד מ"חלונות הראווה" של הרשות כלפי העולם המקצועי הארכיאולוגי.
פועלת להנגשת מאגרי המידע לציבור החוקרים ולציבור הרחב.

דרישות התפקיד
1 . תעודה אקדמית או תואר שני בספרנות - חובה
2 . שליטה במערכת אל"ף – חובה ניסיון משמעותי במודול קטלוג
3 . ניסיון במתן שירותי יעץ באקדמיה
4 . ידיעת השפות עברית ואנגלית ברמה גבוהה, ידיעת שפות נוספות יתרון
5 . ידע בארכיאולוגיה או בהיסטוריה של ארץ ישראל, תואר בארכיאולוגיה – יתרון משמעותי
6 . היכרות עם מאגרי מידע אלקטרוניים וחיפושי מידע במרשתת
7 . היכרות מעמיקה עם כלי גילוי ]פרימו[ ומערכות נוספות לספרייה – יתרון
8 . בעל תודעת שירות ואחריות גבוהה
9 . יכולת עבודה בצוות ועבודה עצמאית

תיאור התפקיד:
1 . אחריות לאולם קריאה, מתן יעץ לקוראים וסידור הספרייה
2 . הדרכות קוראים למציאת ספרים ומאמרים בספרייה ובקטלוג הספרייה
3 . קטלוג אנליטי של מאמרים מקצועיים
4 . אחריות להכנת חוברות כתבי עת לכריכה
5 . אחריות למשלוחי פרסומים בחליפין
6 . אחריות להשאלה בין ספרייתית
7. עזרה למנהלת הספרייה לפי צורך

כללי

 רשות העתיקות תהא רשאית לערוך מיון ראשוני באמצעות ועדת מיון שתמונה לכך ברשות ולבחור את המועמדים המתאימים טרם ועדת המכרזים וכן תהיה רשאית להזמין

את המועמדים המתאימים ביותר לראיון.
במקרים של ריבוי מועמדים )מעל ל- 7 מועמדים( תהא ועדת המיון רשאית להמליץ מיהם המתמודדים שימשיכו את מהלך האבחון והזימון לראיון למכרז בפני ועדת המכרזים.
רשות העתיקות שומרת לעצמה הזכות להאריך מועד הגשת המועמדות, לעדכן את המכרז ו/או לבטלו בהתאם לשיקול דעתה.
רשות העתיקות רשאית לבחור במי מבין המועמדים מועמד/ת שייבחר י/תעמוד בתקופת ניסיון בת 9 חודשים עם אפשרות להארכה.

כל מקום שננקטה בו לשון זכר-גם לשון נקבה במשמע.
הזדמנות שווה ניתנה לאישה ולגבר בעלי כישורים שווים מתאימים במכרז זה.

פרטי התקשרות
מועמדות למכרז זה יש להפנות אל אגף משאבי אנוש, בדוא"ל gali@israntique.org.il או במעטפה סגורה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים מטה, בציון מס' המכרז וציון שם
המשרה הפנויה לכתובת: מוזיאון רוקפלר, ת"ד 586 , ירושלים מיקוד 91004 עד ליום ג': 24/4/2018 בשעה 16:00 .
מועמדים אשר לא יצרפו את המסמכים במלואם כנדרש לעיל, מסתכנים בפסילת מועמדותם.
ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות להזמין את המועמדים או חלקם לראיון אישי.
הצעה שלא תתקבל במייל כתובתו מעלה או שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד שנקבע לעיל, לא תילקח בחשבון, גם אם נשלחה לפני תום המועד הנ"ל בדואר או בכל דרך אחרת.
יש לעיין בנוסח המלא כפי שניתן להורדה מתחתית עמוד זה.

הפרטים המתוארים בהודעה זו הינם תמציתיים וכלליים וההוראות המופיעות במסמכי המכרז עצמם הן אלה שתחייבנה את רשות העתיקות ואת המועמדים.

 

בברכה,
אורנה לוי
מנהלת אגף משאב אנוש